Hosting cá nhân

 
100,000 đ/tháng
1000MB Dung lượng
30GB Băng thông
địa chỉ email
Sub domain
Unlimit
Park domain
FTP Account
My SQL

Doanh nghiệp 1

 
200,000 đ/tháng
2000MB Dung lượng
60GB Băng thông
10 địa chỉ email
Sub domain
Unlimit 
Park domain
FTP Account
My SQL

Doanh nghiệp 2

300,000 đ/tháng
3000MB Dung lượng
90GB Băng thông
15 địa chỉ email
10 Sub domain
Unlimit 
Park domain
FTP Account
10 My SQL

Doanh nghiệp 3

 

400,000 đ/tháng
4000MB Dung lượng
120GB Băng thông
20 địa chỉ email
20 Sub domain
Unlimit Park domain
FTP Account
15 My SQL